BİRİZ DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYELİK FORMU
Adı *
Soyadı *
Tck Numarası *
Ceptel *
Eposta *
Kişisel Bilgiler
Başvuru Tarihi *
Doğum Tarihi *
Cinsiyet *
Adres
Posta Kodu *
Şehir *
Üye olduğunuz diğer dernek/vakıf/sivil toplum kuruluşu
Eğitim Durumu
Lise
Okul İsmi
Bölümü
Üniversite
Okul İsmi
Bölümü
Yüksek Lisans ve Üstü
Okul İsmi
Bölümü
Bildiği Yabancı Diller
Mesleğiniz
Çalıştığınız Kurum veya Kuruluş
Göreviniz
Dernek ile ilgili
Derneğe neden üye olmak istiyorsunuz? *
Derneğimize katkıda bulunabileceğiniz alanlar konular *
Referanslarınız:
Biriz Dayanışma Derneği üyelerinden size referans verebilecek 2 kişinin ismini ve cep telefonunu ekleyiniz. *
Önemli Bilgiler ve Gereklilikler:
1.Dernek Tüzüğümüzün 5. Maddesi uyarınca Başvurunuz değerlendirilip 30 gün içerisinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.
2.En az 2 dernek üyesinden alınacak referansın Dernek Yönetim Kurulu'na sunulması gerekmektedir.
3.İşbu formun imzalanması ile birlikte www.birizdayanisma.org adresinde yer alan Dernek Tüzüğünün tarafınızca okunduğunu ve kabul edildiğini beyan ederek onaylamış olmaktasınız.
4.Başvurular [email protected] adresine gönderilecektir.
5. Dernek üyelik giriş aidatı 2023 yılı için 1.000.- TL (Bin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
6. Dernek yıllık üyelik aidatı 31.12.2023 tarihine kadar 4.000.-TL ( dörtbin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
Derneğin internet sitesinde üyeler başlığı altında isim ve soy ismimin yer almasını onaylıyorum. Dernek çalışmaları kapsamında ve başkaca etkinlik faaliyetleri kapsamında telefon ve/veya eposta ile bilgilendirilmek istiyorum.
BİRİZ DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Derneğinizin Tüzüğünü okudum; Derneğin kuruluş felsefesi ve amacına sadık kalacağımı, mevuzatta ve Tüzükte belirtilen ve ileride Tüzüğe eklenecek ilke ve kurallara uyacağımı, Derneğin hitap ettiği alanlarda Dernekçe belirlenecek etik ilkeler ile kalite standartlarına uyum başta olmak üzere üyelikten doğan tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetlere destek vereceğimi, beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, adresimde ve bildirdiğim diğer bilgilerde değişiklik olması halinde en geç bir ay içerisinde bildirimde bulunacağımı, aksi takdirde ilk adresime ve e-posta adresime gelen bildirimlerin bana yapılmış olacağını kabul ve taahhüt ederim. Derneğe asil üye olarak kabul edilmem için gereğini arz ederim.
Kvkk Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve onaylıyorum
Kvkk Açık Rıza Onay Formunu okudum, anladım ve onaylıyorum

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ
Biriz Dayanışma Derneği (Bundan sonra kısaca “DERNEK” olarak ifade edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle dernek üyeliği, bağışçılığı, gönüllülüğü ya da yardım başvurusunda bulunan kişiler dahil olmak üzere DERNEK ile ilişki kuran tüm şahıslara ait her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra kısaca “KVKK” olarak ifade edilecektir)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu sorumluluğumuzu “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun sınırlar çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz:
Kişisel Verileriniz, DERNEK ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde, aşağıdaki yöntemler ve/veya üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir:
DERNEK internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler, üyelik, kayıt işlemleri ile bağış yapılması esnasında ya da işbirliği içerisinde bulunduğumu başkaca sivil toplum kuruluşları aracılığı ile doldurulan formlar vasıtasıyla ve DERNEK ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen etkinliklerde ve/veya DERNEK merkezinde ya da DERNEK’in faaliyet gösterdiği herhangi bir yerde online olarak doldurulan formlar vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır.
Toplanan kişisel verileriniz; üyelik, işbirliği, bağışçılık, gönüllülük ya da yardım gibi DERNEK faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için her türlü ilişkinin kurulması  kapsamında DERNEK’e üyelik işlemleri, DERNEK ile işbirliği içerisinde bulunarak gerçekleştirilen etkinlikler ve projeler, ayni ve/veya nakdi bağış yapılması, bağışçı ilişkisinin sürdürülmesi kapsamında yapılan bağışa istinaden gerçekleştirilen işlemler, DERNEK faaliyetleri çerçevesinde bağış teşvik çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik yollarla veya telefon vasıtasıyla irtibat kurulması, DERNEK’e yapılmış olan bağışların ve bağışçıların tespiti, ilan edilmesi ve bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, tanıtım – bağış vs. DERNEK faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi, bağışçılarımızın / gönüllülerimizin / üyelerimizin ve/veya DERNEK’ten yardım talebinde bulunan kişilerin memnuniyetini artırmak amacıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda memnuniyet anketleri düzenlenmesi, DERNEK web sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya platformları ve benzeri kanallarla iletilmiş olan bağışçı / gönüllü / üye ve/veya DERNEK’ten yardım talebinde bulunan kişilerin  talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve takibinin sağlanması, varsa bağış gönderimi / aidat ödeme vb. işlemlerin tamamlanması ve bunun gibi her türlü DERNEK faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 6698 sayılı KVKK kapsamında işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, işbirliği içerisinde bulunduğumuz başkaca sivil toplum kuruluşları ve/veya kişilere, üyelerimize, iktisadi işletmemize, DERNEK gönüllü ve çalışanlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’da belirtilen şartlar uyarınca aktarılabilecektir.
DERNEK tarafından, kişisel verileriniz her türlü kanallar (sözlü – görsel basın, sosyal medya, internet vb.) aracılığıyla yazılı, sözlü ve/veya elektronik ortamda yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
Bu bilgilerin kaydedilmesiyle DERNEK faaliyetlerimizin Tüzüğümüzde belirlenen amaçlara uygun olarak gerçekleştirilebilmesi, üyeler – gönüllüler – bağışçılar – diğer sivil toplum kuruluşları ve yardım talebinde bulunan kişiler arasındaki iletişimin (telefon, SMS, e-posta vb.) zamanında etkin olarak gerçekleştirilebilmesi, sözleşmesel ve/veya kanuni anlamda zorunlu bulunulan ölçüde ya da ihtiyaç durumunda bilgi sağlanması amaçlanmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda belirtilen yöntemlerle DERNEK’e iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde başvurunuz sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde, DERNEK tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlenen tarifesindeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

KKVK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği yöntemlerle DERNEK’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu henüz herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVKK gereğince yazılı olarak DERNEK’e yapmanız gerekmektedir. Bu çerçevede KVKK’nun 11. maddesi kapsamında DERNEK’e yapabileceğiniz yazılı başvuruyu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KKVK’nın 11. maddesi kapsamında kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi -formun bulunacağı web sitesi adresi girilmelidir-  adresindeki formu doldurarak imzalı bir nüshasını “Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi Meriç Apt. No:57/7 Beyoğlu – İstanbul” adresine bizzat iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir, noter kanalıyla gönderebilir, ilgili formu …………………@kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemlerle ulaştırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için ………………. adresinden DERNEK’in veri politikasını inceleyebilirsiniz

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AÇIK RIZA ONAY FORMU
İşbu onay formunu imzalayarak / onaylayarak BİRİZ DAYANIŞMA DERNEĞİ tarafından, aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve Veri Politikası’nda tanımlanan koşullar kapsamında, kişisel verilerinizin tamamen ve/veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için Veri Politikamızda belirtilen süre kadar muhafaza edilmesine açık rızanızla izin vermiş, formu okuyup anlayarak imzaladığınızı kabul etmiş olacaksınız.


Detaylı bilgi için ………………. adresinden DERNEK’in veri politikasını inceleyebilirsiniz.