6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
Biriz Dayanışma Derneği (Bundan sonra kısaca “DERNEK” olarak ifade edilecektir) tarafından  kişisel  verilerinizin  güvenliği için azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle dernek  üyeliği,  bağışçılığı,  gönüllülüğü ya da yardım başvurusunda bulunan kişiler dahil olmak üzere DERNEK ile ilişki kuran tüm şahıslara ait her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra kısaca “KVKK” olarak ifade edilecektir)’na uygun olarak  işlenmekte  ve  muhafaza  edilmektedir.  Bu  sorumluluğumuzu  “Veri  Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun sınırlar çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz:

Kişisel Verileriniz, DERNEK ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde, aşağıdaki yöntemler ve/veya üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir:

DERNEK  internet  sitesi  üzerinden  gerçekleştirmiş olduğunuz  ziyaretler,  üyelik,  kayıt işlemleri ile bağış yapılması esnasında ya da işbirliği içerisinde bulunduğumu başkaca sivil toplum kuruluşları aracılığı ile doldurulan formlar vasıtasıyla ve DERNEK ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen etkinliklerde ve/veya DERNEK merkezinde ya da DERNEK’in faaliyet gösterdiği herhangi bir yerde online olarak doldurulan formlar vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; üyelik, işbirliği, bağışçılık, gönüllülük ya da yardım gibi DERNEK faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için her türlü ilişkinin kurulması   kapsamında DERNEK’e   üyelik   işlemleri,   DERNEK   ile   işbirliği   içerisinde   bulunarak   gerçekleştirilen etkinlikler ve projeler, ayni ve/veya nakdi bağış yapılması, bağışçı ilişkisinin sürdürülmesi kapsamında yapılan bağışa istinaden gerçekleştirilen işlemler, DERNEK faaliyetleri çerçevesinde  bağış teşvik  çalışmalarının  yürütülmesi  ve bu kapsamda elektronik yollarla veya telefon vasıtasıyla irtibat kurulması, DERNEK’e yapılmış olan bağışların ve bağışçıların tespiti, ilan edilmesi ve bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, tanıtım – bağış vs. DERNEK faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi, bağışçılarımızın / gönüllülerimizin / üyelerimizin ve/veya DERNEK’ten yardım talebinde bulunan kişilerin memnuniyetini artırmak amacıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda memnuniyet anketleri düzenlenmesi, DERNEK web  sitesi,  çağrı  merkezi,  sosyal  medya  platformları  ve  benzeri  kanallarla  iletilmiş olan bağışçı / gönüllü / üye ve/veya DERNEK’ten yardım talebinde bulunan kişilerin  talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve takibinin sağlanması, varsa bağış gönderimi / aidat ödeme vb. işlemlerin tamamlanması ve bunun gibi her türlü DERNEK faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 6698 sayılı KVKK kapsamında işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, işbirliği içerisinde  bulunduğumuz  başkaca  sivil  toplum  kuruluşları  ve/veya  kişilere,  üyelerimize, iktisadi işletmemize, DERNEK gönüllü ve çalışanlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’da belirtilen şartlar uyarınca aktarılabilecektir.

DERNEK  tarafından,  kişisel  verileriniz  her  türlü  kanallar  (sözlü  –  görsel basın, sosyal medya, internet vb.) aracılığıyla yazılı, sözlü ve/veya elektronik ortamda yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Bu bilgilerin kaydedilmesiyle DERNEK faaliyetlerimizin Tüzüğümüzde belirlenen amaçlara uygun  olarak  gerçekleştirilebilmesi,  üyeler  –  gönüllüler  –  bağışçılar  –  diğer sivil toplum kuruluşları ve yardım talebinde bulunan kişiler arasındaki iletişimin (telefon, SMS, e-posta vb.) zamanında etkin olarak gerçekleştirilebilmesi, sözleşmesel ve/veya kanuni anlamda zorunlu bulunulan ölçüde ya da ihtiyaç durumunda bilgi sağlanması amaçlanmaktadır.

Kişisel  veri  sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda belirtilen yöntemlerle DERNEK’e iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde başvurunuz sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde, DERNEK tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlenen tarifesindeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

1)   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2)   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3)   Kişisel    verilerin    işlenme    amacını    ve    bunların    amacına    uygun    kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4)   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5)   Kişisel  verilerin  eksik  veya  yanlış işlenmiş olması  hâlinde  bunların  düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6)   6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerin silinmesini  veya  yok  edilmesini  isteme  ve  bu  kapsamda  yapılan  işlemin  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7)   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8)   Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KKVK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği yöntemlerle DERNEK’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu henüz herhangi bir yöntem belirlemediği    için,   başvurunuzu   KVKK   gereğince   yazılı   olarak   DERNEK’e   yapmanız gerekmektedir. Bu çerçevede KVKK’nun 11. maddesi kapsamında DERNEK’e yapabileceğiniz yazılı başvuruyu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda  belirtilen  haklarınızı  kullanmak  için  kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KKVK’nın 11. maddesi kapsamında kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi www.birizdayanisma.org  adresindeki formu doldurarak imzalı bir nüshasını “Gümüşsuyu  Mahallesi  İnönü  Caddesi  Meriç  Apt.  No:57/7  Beyoğlu  – İstanbul” adresine bizzat iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir, noter kanalıyla gönderebilir, ilgili formu
[email protected] adresine  güvenli  elektronik  imzalı  olarak  iletebilir veya  KVKK’da belirtilen diğer yöntemlerle ulaştırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.birizdayanisma.org adresinden DERNEK’in veri politikasını inceleyebilirsiniz