BİRİZ DAYANIŞMA DERNEĞİ BAĞIŞÇI FORMU
Adı *
Soyadı *
Tck Numarası *
Ceptel *
Eposta *
Destek Verilecek Aile Sayısı *
6698 Sayılı KVKK uyarınca www.birizdayanisma.org adresinde yer alan Kvkk Aydınlatma Metni’ni ve Kvkk Açık Rıza Onay Formunu okudum, anladım, onaylıyorum. Detayların yer aldığı Veri Politikası konusunda bilgilendirildim. Dernekler Masasına kimlik bilgilerimin mevzuat gereği bildirilmesi gerektiğini biliyorum.
Yukarıda Belirtilen Sayıda Aileye Bir Yıl Süresince Her Ay 4.000 (Dörtbin)Tl Bağış Yapmayı Taahhüt Ediyorum . Bağış Vaadi Sözleşmesini Okudum Anladım Onaylıyorum
Tarafların açık muvafakatı ve talebi olmaksızın, bağışcılar ve aileler arasında doğrudan iletişim kurulmayacaktır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ
Biriz Dayanışma Derneği (Bundan sonra kısaca “DERNEK” olarak ifade edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle dernek üyeliği, bağışçılığı, gönüllülüğü ya da yardım başvurusunda bulunan kişiler dahil olmak üzere DERNEK ile ilişki kuran tüm şahıslara ait her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra kısaca “KVKK” olarak ifade edilecektir)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu sorumluluğumuzu “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun sınırlar çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz:
Kişisel Verileriniz, DERNEK ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde, aşağıdaki yöntemler ve/veya üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir:
DERNEK internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler, üyelik, kayıt işlemleri ile bağış yapılması esnasında ya da işbirliği içerisinde bulunduğumu başkaca sivil toplum kuruluşları aracılığı ile doldurulan formlar vasıtasıyla ve DERNEK ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen etkinliklerde ve/veya DERNEK merkezinde ya da DERNEK’in faaliyet gösterdiği herhangi bir yerde online olarak doldurulan formlar vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır.
Toplanan kişisel verileriniz; üyelik, işbirliği, bağışçılık, gönüllülük ya da yardım gibi DERNEK faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için her türlü ilişkinin kurulması  kapsamında DERNEK’e üyelik işlemleri, DERNEK ile işbirliği içerisinde bulunarak gerçekleştirilen etkinlikler ve projeler, ayni ve/veya nakdi bağış yapılması, bağışçı ilişkisinin sürdürülmesi kapsamında yapılan bağışa istinaden gerçekleştirilen işlemler, DERNEK faaliyetleri çerçevesinde bağış teşvik çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik yollarla veya telefon vasıtasıyla irtibat kurulması, DERNEK’e yapılmış olan bağışların ve bağışçıların tespiti, ilan edilmesi ve bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, tanıtım – bağış vs. DERNEK faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi, bağışçılarımızın / gönüllülerimizin / üyelerimizin ve/veya DERNEK’ten yardım talebinde bulunan kişilerin memnuniyetini artırmak amacıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda memnuniyet anketleri düzenlenmesi, DERNEK web sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya platformları ve benzeri kanallarla iletilmiş olan bağışçı / gönüllü / üye ve/veya DERNEK’ten yardım talebinde bulunan kişilerin  talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve takibinin sağlanması, varsa bağış gönderimi / aidat ödeme vb. işlemlerin tamamlanması ve bunun gibi her türlü DERNEK faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 6698 sayılı KVKK kapsamında işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, işbirliği içerisinde bulunduğumuz başkaca sivil toplum kuruluşları ve/veya kişilere, üyelerimize, iktisadi işletmemize, DERNEK gönüllü ve çalışanlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’da belirtilen şartlar uyarınca aktarılabilecektir.
DERNEK tarafından, kişisel verileriniz her türlü kanallar (sözlü – görsel basın, sosyal medya, internet vb.) aracılığıyla yazılı, sözlü ve/veya elektronik ortamda yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
Bu bilgilerin kaydedilmesiyle DERNEK faaliyetlerimizin Tüzüğümüzde belirlenen amaçlara uygun olarak gerçekleştirilebilmesi, üyeler – gönüllüler – bağışçılar – diğer sivil toplum kuruluşları ve yardım talebinde bulunan kişiler arasındaki iletişimin (telefon, SMS, e-posta vb.) zamanında etkin olarak gerçekleştirilebilmesi, sözleşmesel ve/veya kanuni anlamda zorunlu bulunulan ölçüde ya da ihtiyaç durumunda bilgi sağlanması amaçlanmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda belirtilen yöntemlerle DERNEK’e iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde başvurunuz sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde, DERNEK tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlenen tarifesindeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

KKVK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği yöntemlerle DERNEK’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu henüz herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVKK gereğince yazılı olarak DERNEK’e yapmanız gerekmektedir. Bu çerçevede KVKK’nun 11. maddesi kapsamında DERNEK’e yapabileceğiniz yazılı başvuruyu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KKVK’nın 11. maddesi kapsamında kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi -formun bulunacağı web sitesi adresi girilmelidir-  adresindeki formu doldurarak imzalı bir nüshasını “Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi Meriç Apt. No:57/7 Beyoğlu – İstanbul” adresine bizzat iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir, noter kanalıyla gönderebilir, ilgili formu …………………@kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemlerle ulaştırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için ………………. adresinden DERNEK’in veri politikasını inceleyebilirsiniz

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AÇIK RIZA ONAY FORMU
İşbu onay formunu imzalayarak / onaylayarak BİRİZ DAYANIŞMA DERNEĞİ tarafından, aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve Veri Politikası’nda tanımlanan koşullar kapsamında, kişisel verilerinizin tamamen ve/veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için Veri Politikamızda belirtilen süre kadar muhafaza edilmesine açık rızanızla izin vermiş, formu okuyup anlayarak imzaladığınızı kabul etmiş olacaksınız.


Detaylı bilgi için ………………. adresinden DERNEK’in veri politikasını inceleyebilirsiniz.